За блока

 

 

ЗАЩО СЪЗДАДОХМЕ ТОЗИ САЙТ?


През последните години компютрите масово навлязоха в бита на българина, вече почти няма дом без компютър и Интернет. Като се възползва от този факт, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на  блок № 39, бул. „Дунав“ № 4,  гр. Пловдив реши да предостави максимален обем информация за управлението на етажната собственост на разположение на живущите в блока и интересуващите се граждани.

Установи се, че почти няма информация за управлението на предходните управителни съвети. Не могат да се установят важни факти от близкото минало на сградата. Организацията на дейността става председател за председател, мандат за мандат и всеки път отново се налага да се преуреждат вече уредени по-рано проблеми и въпроси. Освен това много от приетите правила и решените във времето проблеми от общото събрание и управителният съвет, след като не могат да бъдат намерени и прочетени, все едно, че не съществуват. Все пак трябва да има приемственост, последователност, да се ползва вече съществуващия наш, а и чужд опит, за  да не се налага всеки път да откриваме топлата вода.  Опита  и добрите решения от миналото трябва да се ползват. Не бива нашата малка общност да остава без история, без минало, без опита натрупан през годините. Нали знаем от историята, че онова, което не е записано, все едно, че не е било.

ЗА САЙТА


Сайтът съдържа информация за времето на председателството на управителния съвет от Петър МАСЛЕНИШКИ от 15.07.2002 година до момента. Разполагаме с единични документи от управлението на предходните управителни съвети, които сме публикували на страницата.

Този сайт е изготвен по инициатива и с активното участие на председателя на управителния съвет на блока Петър МАСЛЕНИШКИ, като това е неговия подарък за хората от блока. За изработването и поддръжката на сайта те няма да заплащат нищо, нито от общите, нито от личните си средства, а ще се възползват от предоставената информация, с което се надяваме да им бъдем максимално полезни по тази тема.

В главното меню има опция “ПРЕДЛОЖЕНИЯ”,  където може да споделите своята позиция по общите ни проблеми, да направите предложения към председателя и членовете на УС. В опцията „ВАЖНО”, чрез подменюто “СЪОБЩЕНИЯ”, управителният съвет ще използва това място като ВИРТУАЛНО ТАБЛО ЗА СЪОБЩЕНИЯ, от което живущите могат да се информират по актуални проблеми на блока и живеещите в него граждани.

Публикували сме решенията на общото събрание и управителния съвет, отчетите на УС, протоколите от ревизиите на касата и бюджетите на УС, както и друга по-важна информация за времето от  15.07.2002 г. досега.

Предоставяме най-важните аварийни и други по-важни телефони, които биха били полезни за живущите, както и телефоните за връзка с членовете на управителния съвет.

 

 НЕОБХОДИМ ЗА ЖИВEEЩИТЕ В БЛОКА


 Предназначението на този сайт е да предостави  на гражданите живеещи в блок № 39, бул. „Дунав“ № 4, гр. Пловдив цялата най-важна информация за управлението на ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ /ЕС/, като по този начин осигури:

  1.  Максимална прозрачност на управлението на ЕС.
  2.  Справочна информация за документите по управлението на ЕС,  преди всичко от 2002 година до момента.
  3. Максимална информираност, а в резултат надяваме се и спазване на установените правила и норми на съвместно съжителство за подобряване междусъседските отношения.
  4. Повишаване степента на гражданска самоорганизация, постигане на съгласие и единодействие при решаване на общите проблеми на жилищния блок и гражданите живущи в него.
  5. Предлагане и обсъждане на идеи, използване на интелектуалния потенциал на живущите в сградата активни хора, а и на добронамерените външни посетители  на сайта за успешно и ефективно  решаване на нашите проблеми.
  6. Усъвършенстване на управлението на ЕС чрез подобряване на комуникацията между УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /УС/ и живущите. Обратната връзка ще е коректив на управлението.
  7. Възможност за свободен обмен на мнения, заявяване на позиция, поставяне на въпроси и проблеми, мотивиране на предложения за подобряване на управлението и средата на живот.
  8. Най-важните аварийни и други полезни телефони в Пловдив, които биха били в услуга на живущите в сградата при проблемни ситуации в дома и сградата.
  9. Публикуване в сайта на предварителна информация за всяко предстоящо общо събрание, като по този начин се предостави възможност на живущите в блока да се запознаят с материалите, да ги осмислят, обсъдят в домашния и/или приятелския си кръг, да направят своите справки и проучвания и да  участват пълноценно в дискусията по време на общото събрание, като правят компетентни предложения за решения на събранието.

     С използването на Интернет се преодоляват ограничените възможности за разпространение на информацията, като освен това тя се предоставя в пълен обем и удобна за ползвателя форма.

  

ПОЛЕЗЕН И ЗА ДРУГИТЕ


Този сайт може да бъде полезен и на другите управителни съвети, техните членове и на отделни граждани, живущи в сгради в режим на етажна собственост, като се запознаят с нашия модел на управление, самоорганизация, подхода и начина за решаване на нашите проблеми, които са сходни с тези на всички други големи жилищни сгради в страната.

Посетителите на сайта ще намерят нашите документи, с които сме решавали реални проблеми на етажната собственост в блока. Това са решения на конкретни проблеми от ежедневието на един голям жилищен блок.

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ


 Блок № 39 е жилищната сграда, която се намира в гр. Пловдив, район “Северен” на бул. “Дунав” № 4.

Пощенският ни код е 4027, обслужва ни най-близкия пощенски клон, намиращ се западно от блока на улица “Ян Хус”.

Географските координати на сградата са:

N42о09’40.46о  ;   E24о43’53.08о

  

 ЗА СГРАДАТА


 Строителството на блока е завършено през 1988 година.

Сградата е 20 етажна, състои се от 16 жилищни етажа, 3 избени етажа (подземен, приземен и на 10-тия етаж), като на таванския/покривния етаж е построено асансьорното машинно помещение на площ над 100 кв.м., което на практика е още един етаж.

Височината на сградата е 52 метра. Дължината 34 м., а ширината е 17,50 метра. Застроената площ е около 600 кв.м.

Сградата има два входа. Единият е на север, към бул. “Дунав”, а другият на юг към паркинга, квартала и града.

В блока има три асансьора, два пътнически и един мебелен.

Общо апартаментите са 79. На всеки етаж, с изключение на първия са разположени по 5 апартамента, три двустайни и два тристайни.

Тристайните апартаменти са със североизточно и северозападно изложение, а двустайните са изцяло ориентирани на юг.

 

 ИСТОРИЯ


 Инвеститор  на сградата е МВР. В новия ведомствен блок през 1988 – 89 година са настанени крайно нуждаещи се от жилища служители на МВР от всички поделения на МВР на територията на града. По-късно е разрешено на живеещите в тях под наем служители на МВР да ги закупят. От всичките 79 апартамента са закупени 76, с което ведомствени, собственост на МВР към момента са останали 3 апартамента.

След закупуването на апартаментите, една значителна част от тях са продадени на лица, които не са служители на МВР, с което блока е изгубил облика си на ведомствена жилищна сграда, обитавана от служители на МВР и техните семейства.

 

 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ


 С построяването на блока, а и след настаняването на обитателите му, района около него не е благоустроен. 15 години  не бяха предприети никакви благоустройствени мероприятия. Това са годините на прехода, смяната на обществено-политическата  и икономическа система на страната.

Едва след 2002 година в резултат на системните и целенасочени усилия на председателя на Управителния съвет започнаха редица действия за реално благоустрояване на междублоковото пространство.

Началото се постави с изготвянето на наш, собствен проект за благоустрояване на околоблоковото пространство, предложен от председателя на УС и одобрен от общото събрание.

Благоустрои се западната част от междублоковото пространство. Построи се детска площадка с пясъчник, пързалка, катерушки и други детски съоръжения, пейки. Изградиха се паважни алеи, засадиха се храсти и дървета. Първоначално паркинга бе окантен с бордюри, закупихме и положихме настилка от трошен камък. Създадоха се тревни площи около блока. Засадиха се дръвчета и храсти. Прекара се улично/парково/ осветление южно от блока. 15-те години на мрак около блока останаха в историята.

Южно от блока се изгради зона за отдих, като достъпа на автомобили там бе преустановен. Доставена и монтирана бе беседка и пейки. Зоната за отдих поетапно се ограждаше през годините. Озеленява се. Превърна се в любимо място за хората от блока. Място за отдих, срещи и разговори между съседи.

На паркинга южно от блока бе положена трайна настилка от бетонови ивици. Усили се осветлението на паркинга с издействането и монтирането на още един, допълнителен стълб с енергоспестяващо осветително тяло пред южния вход на сградата. Изградиха се две двойки шахти за отводняване на паркинга, които отлично изпълняват функцията си. Освен съществуващата детска площадка се изгради в рамките на общоградски проект и още една, нова детска площадка.

Благоустроените околоблокови площи се поддържат в добър вид.

През 2013 година със съдействието на кмета на район "Северен" г-н Ральо РАЛЕВ и нашия съсед Рангел Христов бе оформен и настлан с трошен камък допълнителен паркинг източно от блока ни, с което се реши въпроса с паркирането на автомобилите от нашия и съседния блок.

  

ЗА СИГУРНОСТТА НА ХОРАТА И ИМУЩЕСТВОТО:


 В изпълнение решение на общото събрание № ОС-ІІ от 23.03.2010 година се изгради, а на  03 юни 2010 година се въведе в действие в жилищният ни блок електронна система за контрол на достъпа с монтирани два входни панела, по един на северния и южния вход. Влизането в сградата става само с чип или код. Изгради се нова, съвременна домофонна система за връзка с живущите в блока граждани.

В изпълнение на решение на общото събрание № ОС-ІІ от 21.12.2010 година на 01 март 2011 година се пусна в експлоатация изградената система за видеонаблюдение на входовете на блока и района около него, с което се цели повишаване нивото на сигурност за хората, имуществото в апартаментите и автомобилите паркирани около блока.

В изпълнение на Плана за ремонтите през 2014 година, приет от общото събрание и решение № УС 1-8/05.01.2014 г. и № УС 2-16/ 19.01.2014 година беше доставена и монтирана локална пожароизвестителна система в блока, която бе въведена в експлоатация  на 03 февруари 2014 година.

 

 ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ:


 Етажна собственост в блока се управлява съгласно Закон за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ в сила от 01.05.2009 г., обнародван в ДВ. бр.6 от 23 януари 2009 г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010 г., изм.ДВ. бр.8 от 25 януари 2011 г., изм. ДВ бр. 57 от 26 юли 2011 г./ и приетия “Правилник за вътрешния ред в жилищен блок № 39, бул. “Дунав” № 4, гр. Пловдив”, /приет от общото събрание с решение № ОС-ІІ от 29.12.2009 год., изменен и допълнен с решения № ОС-ІІ и № ОС-V от 23.03.2010 година на общото събрание на етажната собственост/.

Органите за управление на етажната собственост в блока са: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /ОС/, неговия изпълнителен орган – УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /УС/ и КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ  /КС/.

В изпълнение разпоредбите на ЗУЕС, етажната собственост и УС са регистрирани в община Пловдив, район “Северен”.

В блока е изготвена и се поддържа книга на етажната собственост.

Целта на УС  в блока е освен ефективно управление и добро поддържане на етажната собственост  да  се постигне прелом в съзнанието на живущите в блока. Да започнат да мислят за сградата на блока, като за свой общ дом. Да разберат, че домът им не започва от прага на апартамента, а от прага на входната врата на блока, а двора на дома им е околоблоковото пространство. Да участват в подобряването и  полагат грижи в опазването и поддържането на междублоковото пространство –  нашата обща жизнена среда.

Чрез максимална прозрачност се надяваме да убедим обитателите на сградата, че УС прави всичко възможно за ефективното управление на ЕС, спазва ЗУЕС и Правилника за вътрешния ред в блока, води пълен и точен отчет на общите парични средства, не злоупотребява с паричните средства и ги изразходва законосъобразно, целесъобразно и ефективно в обща  полза под контрола на Контролния съвет.

   

Коментарите са затворени.